اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی مرحله اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

 • اسامی قبولی
 • امیرحسین بیات
 • ابوالفضل خشنودی
 • محد حسین الهی منش
 • محمد امین لشکری
 • امیر علی اکبرپور علی
 • اصغر نوروزی
 • روزبه صفا
 •   امیرارسلان دهقانی
 • علیرضا رنجبر
 • یاسین قلیاف
 • امیر منصور جهانگیری
 • دانیال جویانی
 • محمد حسن پایان
 • امیرعلی بشیری زاده
 • امیر محمد فیروزی
 • امیر سام آسی بر
 • محمد صالح آخرتی
 • محمد امین زینلی
 • آریا پرویز
 • ————————————
 • ذخیره یک
 • امیر حسین معزی
 • مهدی رییسی شمیلی 
 • امیر علی بهرامی
 • امیر حسین رحیمی
 • ————————————
 • ذخیره دو
 • عرفان آشوری زاده
 • محمد حسین شجاعی
 • امیر علی بیک خورمیزی
 • امیر حسام کناری
 • محمد مهدی مریدی
 • ابوالفضل مرشدی
 • سینا کریمی
 • امیر علی رکن الدینی